contact ::

H. CORNELIUS  LIMMEN        
Dusseldorperweg 74,            
1906 AL Limmen. 
Pastor J. H. Olling   
Tel: 072-5051275
E-mail:

Administratie
administratie@corneliuskerk-limmen.nl

Bestuur
bestuur@corneliuskerk-limmen.nl

Kerkhofzaken
kerkhofzaken@corneliuskerk-limmen.nl

Limmertoren
limmertoren@corneliuskerk-limmen.nl

Misintenties
misintenties@corneliuskerk-limmen.nl

Pastor
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Penningmeester
penningmeester@corneliuskerk-limmen.nl

Vastgoed
vastgoed@corneliuskerk-limmen.nl

Het Parochiecentrum in de pastorie          
is geopend op vrijdag
van 14.00 - 16.00 uur,
tel. 072-5053793.
_______________________________________
 


  Pastor Johan Olling
 - voor pastorale zaken
                    pastor@corneliuskerk-limmen.nl

________________________________________

  Vieringen in het weekend: 

   Op zaterdagavonden zijn de
   vieringen om 19.00 uur in de
   protestantse kerk aan de Zuidekerkenlaan

   De zondagvieringen zijn om 10.00 uur
   in ‘Heeren van Limmen’

 

 
 
       Laatste Cornelius nieuws ::
 


 'Dubbele Weekagenda' 
----------------------------------------

Als u de wekelijkse Nieuwsbrief van  de Corneliusparochie
en  pastor Olling  wilt ontvangen meldt  u dan aan bij
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            


Ruimte voor mededelingen


Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren

Aangescherpte maatregelen

gepubliceerd: maandag, 23 maart 2020

In reactie op de aan­ge­scherpte maat­regelen van de over­heid tegen de ver­sprei­ding
 van het corona­vi­rus op 23 maart, hebben de Neder­landse bis­schop­pen aanvullende
maat­regelen getroffen. Alle publieke liturgie­vie­ringen, ook die in kleine kring door de
week, wor­den voor de gehele Paas­tijd tot en met Pink­ste­ren (op 31 mei) afge­last.

De over­heid heeft alle bij­een­komsten verbo­den tot 1 juni, ook die met minder dan
100 mensen. Eerder wer­den door de bis­schop­pen al alle publieke vie­rin­gen op zater­
dag en zon­dag afge­last, nu zijn dus ook de publieke vie­rin­gen door de week afge­last.

Besloten vie­rin­gen zijn alleen nog moge­lijk in aanwe­zig­heid van de daarvoor strikt
nood­za­ke­lijke be­die­naren en zonder de deelname van andere gelo­vi­gen. De kerken
kunnen wel open blijven voor in­di­vi­duele bezoekers, die komen voor gebed of om
een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedsel­bank te brengen. Zij moeten
alle maat­regelen van de over­heid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal,
afstand, hygiëne en ge­zond­heid.

Het kabinet heeft aange­ge­ven dat er nog uit­zon­de­ringsmaat­regelen komen waar het
gaat om uit­vaar­ten en ker­ke­lijke hu­we­lij­ken. Als hierover meer in­for­ma­tie be­schik­
baar is, wordt deze zo spoe­dig moge­lijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de pa­ro­
chies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht wor­den aan het eigen bisdom.

Decreet
De bis­schop­pen ver­wij­zen met het oog op de besloten vie­rin­gen in de Paas­tijd verder
naar het decreet dat de Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst en de Rege­ling
van de Sacra­menten op 19 maart 2020 in verband met het corona­vi­rus heeft uit­ge­
vaar­digd: “Ten tijde van Covid-19”. 
De tekst van het decreet is in het Neder­lands ver­taald 
door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL).

De bis­schop­pen blijven het belang van het gebed be­na­druk­ken in deze tij­den waarin
het corona­vi­rus heerst.
Op zon­dag is er de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO
2 en vanuit Hilversum wor­den elke dag een mis en een dag­slui­ting gestreamd.
Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucha­ris­tie­
vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zater­dag om 09.30 uur en
zon­dag om 10.00 uur.

Wilt u op de hoogte zijn van alle maatregelen die door de bisschoppen zijn
gepubliceerd, KLIK HIER:
www.arsacal.nl


===============================================================Diaken Paul Bindels
(de toekomstige pastoor van onze beide parochies)
bezoekt de Corneliuskerk en is onder de indrukHet secretariaat is wel gewoon open elke vrijdagmiddag
voor vragen of kort contact
(met in achtneming van anderhalf meter afstand)De palmtakjes zijn gesnoeid en liggen klaar om op
Palmzondag gezegend te worden.
Daarna liggen ze in de Mariakapel om mee te nemen.Denkt u ook aan de vastenactie.
Vieringen zijn uitgevallen en zijn er dus ook geen collectes.
Blijf de projecten van de Vastenactie steunen.
 

   
   Op de Pedalen ::

Pastorale  woord deze week 

Verhuizen en verder trekken