HUIDIGE BESTUURLIJKE SITUATIE H. CORNELIUSPAROCHIE

BESTUURLIJKE SITUATIE LIMMEN

Sinds 1 januari 2016 zijn de parochies Bron van Levend Water en H. Cornelius verenigd in een Personele Unie c.q. samenwerkingsverband. Doel van het samenwerkingsverband is een maximale samenwerking op de beleidsterreinen Geloof, Pastoraat, Personeel, Financiën, Gebouwen en Besturen.
Het parochiebestuur, dat de beide parochies bestuurt, heeft recent, na een brede evaluatie, de conclusie moeten trekken dat de samenwerking onvoldoende vorm en inhoud heeft gekregen.

De aanloop naar en de afwikkeling van de twee gesloten kerken in de Egmonden en de brand van de Corneliuskerk zijn hierbij een voorname oorzaak geweest.

Ook de pensionering van vrijwel het voltallige pastoresteam zoals dat al geruime tijd binnen de parochies actief is speelt hierin mee. Pastoor Herman Helsloot is sinds 1 september jl. met emeritaat en de pastoraal werkers Johan Olling en Henk Hudepohl zullen in mei 2021 met pensioen gaan. In de opvolging van pastoor Helsloot is inmiddels voorzien door de benoeming van de onlangs tot priester gewijde Paul Bindels.

Voor een effectievere besturing van de beide parochies heeft het parochiebestuur er onlangs voor moeten kiezen haar aandacht vooralsnog alleen op de parochie Bron van Levend Water te richten. Voor het besturen van de H. Corneliusparochie heeft onze Bisschop Mgr. Hendriks een interim bestuur benoemd. Dit bestuur wordt gevormd door Mgr. dr. Bart Putter, vicaris-generaal van het Bisdom, voorzitter/administrator en de heer Jan Mentink die benoemd is als secretaris/penningmeester.
De belangrijkste opdracht aan het interim bestuur is er voor zorg te dragen dat de renovatie van de Corneliuskerk tot een goed einde wordt gebracht en een helder en toekomstgericht besturingsmodel wordt uitgedacht en uitgewerkt.

Parochiebestuur ‘Bron van Levend Water’
Parochieraad Corneliusparochie
Vicaris generaal van het Bisdom: Mgr. dr. Bart Putter

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl