Jaarverslag 2022 van de parochieraad van de Corneliusparochie

Dusseldorperweg 74

1906 AL Limmen​​

Jaarverslag 2022 secretariaat Parochieraad
RK Cornelius – Limmen


In dit verslag willen wij een samenvatting geven van de zaken, waarmee wij ons als parochieraad het afgelopen jaar hebben beziggehouden.

Wisselingen/herbenoemingen parochieraad:
Na het afscheid van Johan Olling, 16 januari 2022, is hiermee ook zijn zitting in de parochieraad komen te vervallen en overgegaan naar onze nieuwe pastor, Mike Nagtegaal.

Henk Boon is per 1 juli 2022 gestopt als bestuurslid van deparochieraad. Tevens heeft hij aangegeven dat hij stopt als voorzitter van het pastoraal overleg.
Gelukkig hebben wij een opvolger gevonden in de persoon van Frans Kaandorp. Sinds december 2022 maakt hij deel uit van de parochieraad.  
De overige leden van de parochieraad zijn, Gerardine Vahl-Res, voorzitter, Piet Valkering, penningmeester, Marianne Snel-Kossen, secretaris, Nico Kaandorp bouw & woningtoezicht en Theo Al lid.

Opening herbouw kerk en afscheid Johan Olling

Op 16 januari 2022 heeft Johan Olling officieel afscheidgenomen tijdens een feestelijke viering, waarin Johan met zijn (oud)-collega’s is voorgegaan. Zijn Statenvertaling van de bijbel heeft hij als afscheidscadeau overhandigd aan zijn opvolger, pastor Mike Nagtegaal.

Voor zijn grote verdienste kreeg Johan de waarderingsspeld opgespeld door burgemeester Mans van de gemeente Castricum.

Vanwege de nog steeds beperkende maatregelen rondom corona, is het officieuze afscheid en de feestelijkheden rondom de heropening van de kerk doorgeschoven naar 24, 25 en 26 juni en 1 juli.

De vrijdagmiddag een drukbezochte receptie voor alle medewerkers van bedrijven, en de leden van het brandweerkorps, die betrokken zijn geweest bij de herbouw van de kerk na de brand op 3 mei 2018.
‘s Avonds een “dank je wel” richting al de vrijwilligers, die op zijn of haar eigen wijze een steentje bijdraagt aan onze parochie. Een goed bezochte avond vol muziek en dans en een goede verzorging door het team van “Heeren van Limmen”. Jaarlijks zetten we een groep vrijwilligers extra in het zonnetje. Dit jaar viel de keus op de kosters. Een onmisbare groep mensen, die zorgen dat elke viering goed verloopt.

De zaterdagavond werd het nieuwe orgel gepresenteerd. Peter Rijs nam ons mee in de geschiedenis en de werking van het orgel. Uiteraard voorzien van prachtige orgelklanken, waarop Peter de belangstellenden trakteerde.

De zondagochtend de dankviering waarin ook de vrijwilliger van het jaar bekend werd gemaakt. Dit jaar, hoe kan het ook anders, Gerard Beentjes. Zijn inbreng tijdens de herbouw is niet in woorden tot uitdrukking te brengen. De godslamp, het hoofdaltaar, het tabernakel, de oude tegelvloer, alles is wel door zijn handen gegaan om er weer als nieuw uit te laten zien.

Daarbij is de kroonluchter, die na de brand een hoopje schroot was en nu weer in zijn volle glorie de kerk instraalt, wel de kroon op zijn werk.
In januari heeft Johan Olling al officieel afscheid genomen als pastor van de Corneliuskerk. Om bekende redenen was dit afscheid maar voor een beperkt aantal genodigden mogelijk. Als parochieraad hebben we gemeend, dat we Johan niet zomaar konden laten gaan. Na de viering werd Johan toegezongen door Ton Valkering met een tekst, geschreven door Henk Brandsma, waarin 23 jaar pastoorschap in Limmen nog eens de revue passeerde.

Ook werd hem namens de geloofsgemeenschap een kunstwerk overhandigd: een kleine replica in brons van de gestileerde tulpenbol, die Tewis Elzinga ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Corneliuskerk gecreëerd heeft, daarna een drukbezochte receptie in de pastoorstuin.  
Tenslotte hebben veel belangstellenden vrijdag 1 juli kunnen genieten van een concert van Harmonie Excelsior met de “Cornelius Saga”. Een speciaal voor Harmonie Excelsior gecomponeerd muziekstuk naar aanleiding van de brand en de wederopbouw van de Corneliuskerk. Dit werd als cadeau aangeboden door Harmonie Excelsior aan de parochiegemeenschap ter ere van de opening van de kerk.

Naar aanleiding van de brand en de herbouw van de kerk is er de Cornelius Glossy uitgebracht.  
Het 1e exemplaar van dit eenmalige magazine werd officieel overhandigd op 29 april aan Johan als bouwpastor.

De Corneliusparochie heeft van Pronk Restauratie BV een bijdrage ontvangen voor de versiering van de kerk met bloemstukken ten behoeven van het feestweekend van 24, 25 en 26 juni en 1 juli.

Nieuwe pastor

Met de komst van pastor Mike Nagtegaal blijven binnen onze levendige Corneliusparochie, naast de weekendvieringen, heel veel mooie activiteiten bestaan, zoals snuffelen in de bijbel, de schoolparochievieringen, de schoenendoosactie, activiteiten rondom Pasen en Kerstmis, maar doen ook nieuwe activiteiten hun intrede.

Zo heeft Mike speciaal voor kinderen van 0 t/m 4 jaar “Kerk op Schoot”. Een keer in de maand verwelkomt hij de kinderen, samen met hun (groot)ouders om op een speelse manier kennis te maken met de kerk door middel van verhalen, liedjes en knutselactiviteiten.

Ook de jongeren (18-30 jaar) heeft Mike niet vergeten. Voor deze groep houdt hij een keer per zes weken een “Avondje Inhoud” met levensbeschouwelijke thema’s en daarna veel gezelligheid.
En niet te vergeten de Elvis viering, waar een overvolle kerk van gelovigen en niet gelovigen, van binnen Limmen, maar ook ver daar buiten, van heeft genoten.

Pastoraal Overleg:
In de laatste jaren voor het vertrek van Johan is binnen het pastoraal overleg gewerkt aan een beleidsplan. Vanuit de vierwerkvelden: Liturgie, Diaconie, catechese en Gemeenschapsopbouw, zijn verschillende werkgroepen ondergebracht. Het pastoraal overleg wordt vanuit de parochieraad geleid door Henk Boon, maar door zijn vertrek is er nu een vacature ontstaan. Andere leden van het pastoraal overleg zijn Rick Glorie (catechese), Marian Snel-Kossen (gemeenschapsopbouw), Rob Schijf (diaconie) en Agaath van Veen (liturgie). Indien nodig, schuiven leden van het pastoraal overleg aan tijdens de parochieraadsvergadering. Afgelopen jaar is dat niet voorgekomen.

Praktische zaken

Financieel beheer
Het financieel beheer wordt met uiterste zorg door onze penningmeester Piet Valkering gedaan. Deze zorg bestaat uit het doen van uitgaven, het correct omgaan met inkomsten en niet te vergeten het beheer van het vermogen. Toelichting hierop in het financieel overzicht.

Bouw- en grondzaken
Ondanks dat de hele kerk herbouwd is, blijven er aandachtspunten wat betreft gebouwen en het bijbehorende onderhoud.
Zo is de Mariakapel opnieuw geschilderd, getegeld,  heringericht en van een verwarming voorzien. Een plek om even tot rust te komen.
De pastorie is geschilderd en de zonwering is vernieuwd.
De woningen in eigendom van de kerk vroegen ook het nodige onderhoud, zoals schilderwerk, vernieuwen balkonhek en  pannenreparatie door de schade die de hevige voorjaarsstorm met zich meebracht.

Ook de kerk heeft te maken met hoge kosten voor gas en energie. Om de kosten te drukken staat de verwarming een graadje lager en wordt er nog meer op het elektra gelet. Inmiddels heeft de parochieraad informatie ingewonnen voor zonnepanelen en een warmtepomp.

Voor de pastorie hebben we de telefoon en internetaansluiting bij KPN opgezegd, om verder met Ziggo in zee te gaan. Het vaste telefoonnummer van de pastorie is inmiddels vervangen door een mobiele nummer.

Risico inventarisatie
Al diverse jaren staat de Veiligheid, gezondheid en milieu, kort gezegd de VGM Risicio & Inventarisatie op de agenda dat wij dit moesten opstellen voor de kerk. Echter door de brand en de herbouw is dit op de lange baan geschoven. Nu de herbouw zo goed als afgerond is, is het afgelopen jaar ook hier hard aan gewerkt. Het blijft een levend document, dat elk jaar toch aandacht behoeft.

Scouting Limmen
Afvaardiging van de scouting Limmen is in de vergadering van november aangeschoven om van gedachten te wisselen over de  nieuwbouwplannen van de gemeente Castricum op het aangrenzende terrein van de scouting. De grond, waar het scoutinggebouw op staat, is van de kerk, vandaar onze bemoeienis. Daar men angst heeft dat omwonenden in de toekomst gaan klagen over geluidsoverlast van de leden van de scouting, wil men op voorhand hier op reageren.

Begraafplaats (LOB Kwaliteitstoets 2022)

De begraafplaats van de Corneliuskerk behoort bij de 70%van de deelnemers die een voldoende score behaald hebben bij de LOB kwaliteitstoets (Landelijke Organisatie Begraafplaatsen). Aan het behalen van deze score is een  “Verklaring Kwaliteit Dienstverlening” oftewel een certificaat verbonden en verzonden op 16 september 2022.

Limmertoren
Al jarenlang krijgt heel Limmen 6 keer per jaar de Limmertoren op de deurmat, altijd in het vertrouwde jasje: kaft in kleur, passend bij het jaargetijde, kerk op de voorkant en de binnenkant veel tekst. Als parochieraad zijn we van mening dat dit blad wel een upgrade kan gebruiken. Na hier en daar informatie te hebben ingewonnen, hebben we besloten om de druk van de Limmertoren uit handen te geven aan een externe partij. Rond Pinksteren ontvangt u het eerste exemplaar.

Ontmoeting
Niet alleen de ontmoeting met onze eigen parochianen, maar ook daarbuiten.

De jaarvergadering van de parochie vond plaats op dinsdag 15 maart 2022. Als spreker voor na de pauze hebben we Emiel Wagemaker bereid gevonden om iets te vertellen over de restauratie van de preekstoel. Met mooie verhalen en foto’s wist hij de belangstellenden te boeien.

Vrijdag 11 november hebben we bezoek gehad van PKC Castricum. Met een 20-tal belangstellenden kwamen zij een bezoek brengen om de herbouwde kerk te bezichtigen.
22 november heeft de parochieraad een bezoek gebracht bij de PKN Limmen. Een jaarlijks terugkerende activiteit, waarbij de raden elkaar bezoeken en van gedachtenwisselen.

Bestuurlijke ontwikkeling
In december is er na tweeëneenhalf jaar een eerste stap gezet tot een bestuurlijk herstel van de Corneliusparochie en de parochie Bron van Levend Water om weer totsamenwerking te komen. Een vervolgstap wordt medio dit jaar verwacht.

Algemeen:

De Parochieraad vergadert in principe elke eerste dinsdagavond van de maand in de pastorie, alleen in augustus houden we geen vergadering.


Wij voelen ons als Parochieraad zeer gesterkt door de trouwe achterban van vele vrijwilligers die iedere keer weer klaar staan om nieuwe initiatieven en projecten te omarmen. Wij kunnen hen niet genoeg bedanken.

Tot zover deze verslaglegging over 2022.

Marianne Snel,

Secretaris Cornelius Parochie

– 2 –

Jaarverslag Corneliusparochie 2022

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl