30 KERKGANGERS + Update corona-maatregelen

MAAR 30 KERKGANGERS TIJDENS WEEKENDVIERINGEN EN UITVAARTEN

Nieuwe maatregelen i.v.m. corona (gepubliceerd: donderdag, 15 oktober 2020)

De ont­wik­ke­ling van Covid-19 in Neder­land noopt ook onze pa­ro­chies tot het nemen van ver­gaande maat­regelen. De afgelopen weken was er nog enige hoop op maat­werk, maar de snel ver­an­de­rende situatie alsmede het feit dat ook de Neder­landse over­heid buiten de kerken sinds afgelopen dins­dag geen uit­zon­de­ringen meer toe­staat op de maximale groepsgrootte van 30 personen maken dat de ko­men­de weken dit aantal bepalend zal zijn voor onze li­tur­gische vie­rin­gen.

Het bisdom doet daarom op alle pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen een dringend beroep om hun verant­woor­de­lijk­heid te nemen en zich te hou­den aan deze maat­regelen zoals te vin­den in het com­mu­ni­qué van het Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken en de laatste aan­vul­ling bij het protocol “Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter” door de Neder­landse bis­schop­pen. Dit betekent dat bij alle li­tur­gische vie­rin­gen maximaal 30 personen aanwe­zig kunnen zijn, exclusief be­die­naren. Dit zal gel­den tenminste tot zon­dag 15 no­vem­ber.

Dit aantal geldt ook voor doopsels, eerste communie­vie­ringen, vormsels en hu­we­lij­ken aangezien het li­tur­gische vie­rin­gen betreft. (een uitzondering wordt er gemaakt voor uitvaarten: max 100)

Voor het overige blijft het protocol gel­dend, inclusief de bepa­lin­gen rond koorzang wat betekent dat “enkele zan­gers” de zang kunnen ver­zorgen, het aantal is af­han­ke­lijk van factoren zoals de beschik­ba­re ruimte.

Het bisdom realiseert zich dat dit in veel pa­ro­chies weer extra inzet zal vereisen van pastores en vrij­wil­li­gers, maar ver­trouwt erop dat het belang van de maat­regelen dui­de­lijk is, hoe betreurens­waar­dig deze ook zijn. We blijven echter hoop­vol, en bid­den om kracht in deze moei­lijke tijd.

 

Om alles goed te laten verlopen in de Corneliusparochie mochten/mogen de parochianen kiezen voor één van de volgende drie zondagen. (Dat is eerlijk en geeft ieder een kans.) Je mag kiezen uit: 11 oktober, 18 oktober of 25 oktober

Geef je voorkeur door via de pastorie of pastor@corneliuskerk-limmen.nl dan krijg je d.m.v. een mailtje een bevestiging of berichtje voor welke zondag je genoteerd staat. 

Voor de meditatieve vieringen op zaterdagavond hoef je je niet aan te melden (wel – net zoals op zondag – registratie bij binnenkomst, mondkapje, handen reinigen en 1 ½ meter afstand)

 

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl