Huishoudelijk reglement

Personele Unie Bron van Levend Water en Corneliusparochie

Het huishoudelijk reglement bestaat uit drie onderdelen:
Huishoudelijk reglement van het bestuur van de Personele Unie (4)
Huishoudelijk reglement van de parochieraad van de Corneliusparochie (5) Huishoudelijk reglement van de locatieraden van de parochie Bron van Levend
Water (6)

1. Inleiding

De twee parochies van de regio HALE vormen, met ingang van 1 januari 2016,
een Personele Unie voor niet bepaalde tijd. Met name: Parochie Bron van Levend Water en de Cornelius parochie.

De Personele Unie is gericht op een pastorale en bestuurlijke samenwerking.
De twee parochies hechten eraan een grote mate van zelfstandigheid te behouden en financieel
onafhankelijk te zijn, met behoud van eigenheid en identiteit.
De parochies, elk met eigen plaatsen van samenkomen en vieringen, bundelen kracht en inzicht om de lokale geloofsgemeenschappen vitaal te houden. Dit vraagt van de parochies openheid naar elkaar en de wil om samen te gaan. Het samenwerkingsverband moet op een groot draagvlak kunnen rekenen van parochianen.
Dit reglement is een groeidocument, bedoeld als uitgangspunt voor gestructureerde samenwerking en
kan gewijzigd worden.

2. BEGRIPPEN

2.1 Parochie, parochieraad, locatieraad
Binnen de Personele Unie zijn de parochies zelfstandige rechtspersonen vallend onder één bestuur.
De Corneliusparochie heeft een parochieraad, de parochieraad van Limmen. De parochie Bron van Levend Water heeft vijf locatieraden, de locatieraden van Akersloot, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee, Egmond Binnen en Heiloo.

2.2 Parochiebestuur
De parochies BvLW en de Cornelius hebben één overkoepelend en hetzelfde bestuur:
het parochiebestuur. Dit nieuwe bestuur bestaat uit vier parochianen van de parochie Bron van Levend Water en twee parochianen van de Corneliusparochie, allen benoemd door het bisdom.
Het parochiebestuur is tekenbevoegd en aanspreekpunt voor en naar het bisdom.

2.3 Pastoraal team
Het pastoraal team draagt zorg voor het pastorale proces.
Het pastoraal team bestaat uit de pastores van beide parochies
Het pastoraal team komt bijeen in het pastoresoverleg.

2.4 Pastoor-moderator
De pastoor-moderator is de pastoor van de beide parochies.
De pastoor-moderator is de voorzitter van het parochiebestuur.
De pastoor-moderator is tevens de voorzitter van het pastoraal team.

2.5 Parochiecoördinator
De parochiecoördinator heeft een ondersteunende taak voor de pastores en het parochiebestuur, waaronder de aansturing van het parochiesecretariaat, vrijwilligersbeleid, informatie en communicatie.

2.6 Pastoraaloverleg
Het pastoraaloverleg is ter ondersteuning van de pastor en bestaat uit afgevaardigden van de
taakvelden liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw van de parochie. Zij adviseren de
pastor en de parochieraad op het pastorale gebied. Waar geen pastoraaloverleg werkt, zullen de
taakvelden in een andere vorm bijeenkomen.

2.7 Pastoraal beleid
Elke parochie heeft een eerst-aanspreekbare pastor die lid is van het pastoresoverleg.
De pastores voeren het pastoraal beleidsplan uit.

3. GRONDSLAGEN

3.1 Algemene grondslagen

De grondslagen voor de Personele Unie zijn:
– Het Algemeen Reglement van bestuur van een parochie (ARBP)
– Het regionaal pastoraal beleidsplan.

3.2 Uitgangspunten

– De zes dorpskernen van de beide parochies behouden eigen plekken waar vieringen plaats kunnen vinden. Elke parochiegemeenschap blijft de lokale parochiële taken uitvoeren.
– behoud van geld en geldstromen in eigen beheer per parochie
– behoud van gebouwen in eigen beheer per parochie
Het bestuur zal voorafgaand aan de besluitvorming, zo nodig, advies inwinnen bij de raden.
De kosten van het parochiebestuur zullen gezamenlijk gedragen worden. Jaarlijks zullen de kosten middels een verdeelsleutel verrekend worden.

4 Huishoudelijk reglement voor het bestuur van de
Personele Unie.

4.1
Vanaf 1 januari 2016 hebben de parochies één overkoepelend en hetzelfde parochiebestuur: het bestuur bestaat uit vier parochianen van de parochie Bron van Levend Water en twee parochianen van de Corneliusparochie. De leden van het parochiebestuur worden benoemd door de bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Het parochiebestuur is tekenbevoegd en aanspreekpunt voor en naar het bisdom.

4.2 Leden
Het parochiebestuur bestaat nu uit 6 leden plus de pastoor-moderator als voorzitter.
De functies van secretaris en penningmeester worden ingevuld door leden van het parochiebestuur. De pastoor-moderator kan het voorzitterschap van het parochiebestuur delegeren aan een
vicevoorzitter. De parochiebestuursleden hebben zitting volgens een rooster van aftreden, zoals
vastgesteld in het Algemeen Reglement van Bestuur van een Parochie ARBP.

4.3 Vergaderingen
Het parochiebestuur komt minimaal 6x per jaar bijeen, bij voorkeur elke maand.
De data van de vergaderingen worden vastgelegd in een jaarplanning.
Pastores komen bijeen in het pastores-overleg en zijn welkom bij de bestuursvergaderingen.
De parochiecoördinatoren zitten de vergadering bij en hebben geen stemrecht.
Vergaderingen worden genotuleerd door een parochiecoördinator. De notulen worden in het bestuursarchief opgeslagen.

4.4 Besluitvorming en verantwoording
Besluiten worden genomen door de meerderheid van de aanwezige leden.
Voor de hier navolgende besluiten geldt dat alle bestuursleden minus één (niet zijnde de pastoor moderator) instemmen:
– Fusie van de parochies;
– Verkoop van eigendommen;
– Aanpassing van de huishoudelijke reglementen.
De parochieraad, de locatieraden en het pastoraal team hebben adviesrecht.
Te allen tijde kunnen zij voorstellen indienen.

5. Huishoudelijk reglement voor de PAROCHIERAAD

5.1 Parochieraad
De Corneliusparochie heeft een gedelegeerd bestuurlijk orgaan in de vorm van een parochieraad. De leden van de parochieraad worden voorgedragen vanuit de eigen parochie en benoemd door het parochiebestuur. De parochieraad legt verantwoording af aan het parochiebestuur, o.a. via het tijdig doorsturen van notulen, begroting en rekening en verantwoording.

5.2 Samenstelling
De parochieraad bestaat uit:
– Voorzitter
– Secretaris
– Budgethouder, tevens zitting in het overleg budgethouders
– Gebouwenbeheer
– Eventueel aangevuld met de taakvelden liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw.
De parochieraadsleden hebben zitting volgens een rooster van aftreden, zoals vastgesteld in het
Algemeen Reglement van Bestuur van een Parochie ARBP.

5.3 Vergaderingen
De parochieraad komt minimaal 6x per jaar bijeen. De data van de vergaderingen worden vastgelegd in een jaarplanning.

5.4 Pastoraal overleg
Het pastoraal overleg is ter ondersteuning van de pastor en bestaat uit afgevaardigden van de taakvelden liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw van de parochie. Zij adviseren pastor en parochieraad op het pastorale gebied.

5.5 Verantwoordelijkheid en bevoegdheden
De parochieraad is verantwoordelijk voor:
– de vitaliteit en continuïteit van de parochie.
– het beheren en stimuleren van het financiële draagvlak van de parochie.
– de jaarlijkse financiële verantwoording van de parochie aan het parochiebestuur.
– het opstellen van de begroting, rekening en verantwoording
– het beheer en onderhoud van de gebouwen, kerkhof en bezittingen van de parochie.
– het vrijwilligersbeleid.
– uitvoering van het pastorale beleid.
– het parochiesecretariaat.
De limiet voor besluiten van de parochieraad van financiële aard is de goedgekeurde
parochiebegroting en de limiet welke het bisdom hanteert.
Uitgaven van meer dan 5000 euro, buiten de begroting, worden eerst aan het parochiebestuur voorgelegd.

5.6 Instemmingsrecht m.b.t. het huishoudelijk reglement van de parochieraad.

De parochieraad heeft instemmingsrecht bij wijzigingen op het huishoudelijk reglement.

6. Huishoudelijk reglement voor de locatieraden

Dit reglement staat met toelichting vermeld in het fusiedocument van de Parochie Bron van Levend Water als bijlage 7 en 8.

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl