Chronologisch overzicht van de kerk in Limmen

540 – 740 
Limmen (Limbon) was een nederzetting van al redelijke omvang, gunstig aan vaar- en handelsroutes.

740 
Er is sprake van een hertimmering van een houten (zaal)kerkje waar nu de Zuidkerkenlaan is. Er stond dus al eerder een ander (houten) kerkje op die plek. Het verhaal gaat dat er in het jaar 740 hertimmering was van een houten kerkje van Limmen door Radbodus, Heer van Egmond. Hij schonk het kerkje rond 800 aan het Bisdom Utrecht. Omdat de kerk van Utrecht als patroonheilige Sint Maarten voerde (Frankische heilige, bisschop van Tours), werd het kerkje van Limmen aan Sint Maarten gewijd. Het is het oudste Sint Maartenkerkje van Noord Holland.

1108 
De bisschoppelijke kerk wordt door bisschop Buchardus van Utrecht aan het kapittel van Sint Marie geschonken. Het houten kerkje werd toen vervangen door een tufstenen kerkje.

1200 – 1225  
In het begin van de 13e eeuw werd er een bakstenen toren tegen het kerkje aangebouwd

1339
De kerk van Limmen is overgegaan in grafelijke handen. Willem lll van Holland en Henegouwen is schuldeiser van het Bisdom Utrecht en verwerft daarmee veel kerkjes die hij weer van de hand doet.

1573  
Verwoesting van het kerkje door de Spanjaarden. Het toren- en dakhout werd door hen van het gebouw gesloopt en gebruikt tijdens hun beleg van de stad Alkmaar. Het kerkje kon en mocht daarna niet meer gebruikt worden.

1580
Roomsch Catholijkcke godsdienstige uitingen werden verboden, zowel binnenshuis als buiten. Er trokken rondreizende priesters door de dorpen. Misdiensten werden vaak in nachtelijke uren gehouden. Men ging als een soort hagepedikers rond. Na circa 1620 werden zelfs getimmerde schuilkerken gebouwd om misdiensten in te houden.

1598
De protestanten hadden na de beeldenstorm de kerk, die toen nog was toegewijd aan Sint Maarten, ingenomen. Bij de komst van de eerste predikant ‘van de nieuwe religie’ stonden de katholieken op straat.

1620 
Er werd een vaste schuur ingericht als kerk. Het was allemaal nog wat primitief. Er moet toen een altaar zijn geweest en een groot schilderij van Cornelius waar hij stond afgebeeld met een hoorn (‘Corno’). In de volksmond noemde men deze vaste schuur het nieuwe ‘roomsche predikhuis’.

1633
De eerste schuurkerk in Limmen stond aan de Oosterwech (Oosterzijweg). Bedienaars waren rondtrekkende roomse priesters. De bekendste was de huiskapelaan van het slot Assumburg, Mr. Anthonius Verheerent.

1644 
Prins Frederik Hendrik vaardigt een bevel uit dat alle “Paepsche kercken gesloten sijn”.

1650 
Limmen krijgt zijn eerste vaste priester, Vincentius Palesteijn, die bedienaar wordt in het schuurkerkje aan de Oosterzij.

1680 – 1689
Priester Theodorus Groenhout uit Haarlem is een van de opvolgende bedienaren van het kerkje. Hij zorgde ervoor dat het schuurkerkje op een nieuwe centraler gelegen plek in het dorp kwam (Disseldorp).

1727  
Er wordt een nieuw schuurkerkje gebouwd op een plek waar zich nu de scheiding bevindt van de oude en nieuwe begraafplaats.

1769
Het schuurkerkje aan de Disseldorperweg wordt grondig opgeknapt en deels vernieuwd

1845
Aanleg van het rooms-katholiek kerkhof door de R.C. Pastoor Schmedding

1850
De katholieken in Limmen wilden een eigen kerk. Men had het oog laten vallen op een stuk grond aan de disseldorp.

1856
Het eerste stenen kerkje verrees aan de Dusseldorperweg (op de plek van de pastorie nu). Op 26 september 1855 start de bouw onder leiding van bouwmeester H.H. Dansdorp. De bouw van kerk en pastorie werd aanbesteed aan J. Waars voor f24.900,-. De kerk werd dat jaar ingewijd en zou een nieuw middelpunt worden voor Limmen

1862
Maar de Limmers vonden de kerk niet af. Hij had geen toren. Dus werd er een toren aangebouwd. Ontwerper was de architect F.J. Krieger, waterstaatkundige opzichter en uitbesteed aan de laagste inschrijver, A.J. Stoel voor f7800,-. Het was in 1863 dat de kerk een toren had.

1901 
Pastoor Leesberg (1894-1908) vond de kerk te klein. Er was te veel onderhoud en de pastorie onbewoonbaar. In 1899 lanceerde hij het voorstel een nieuwe kerk te bouwen. Beroering alom. Maar pastoor Leesberg zette door. Architect P. Snel tekende de nieuwe kerk met toren, pastorie, kosterswoning en Kerkestal.  Ook zou de oude bestaande kerk met pastorie gesloopt worden. Zo besloten en getekend door het kerkbestuur; V.J. Leesberg, pastoor president. J. Koot, S. Admiraal en A. Duijn.

De aanbesteding was op 10 april 1901 en de firma J.H. Groenedaal uit Amsterdam, een bekende kerkenbouwer uit die dagen, bouwde de kerk voor Fl. 99.875,-. De pastorie werd gesloopt en naast de oude kerk bouwde men de nieuwe kerk. Mede door het mooie weer verliep de bouw voorspoedig. Opzichter over het werk wordt de heer M. Kunst te Limmen.

1902
In april 1902 werd de kerk opgeleverd en op 15 april ingezegend met “Te Deum” en dankzegging.
Van de oude kerk zijn de communiebanken, de preekstoel en het orgel van de firma Ypma van 1880 overgegaan, maar tijdens de brand van 3 mei 2018 verloren gegaan. De preekstoel van ‘Strake’ is na de brand gerestaureerd en nog te bewonderen in het zuidtransept, en de beelden van de communiebanken van ‘Strake’ staan nu in de pastorie.

1903
Bij het 25-jarig priesterfeest van pastoor Leesberg in 1903 schonk de parochie de gebrandschilderde ramen in het priesterkoor. Die zijn uit het atelier van de gebroeders Van Rooyen uit Roermond.

1913
Het Sint Maria-oord wordt gebouwd. Sinds die tijd werken daar de zusters van  ‘De Voorzienigheid’. Het was een verzorgingshuis met kamertjes voor betalende en niet betalende bejaarden.

1930
In dit jaar wordt de begroting en tekening voor het nieuw te bouwen parochiehuis Sint Maarten, ingediend (nu Heren van Limmen).

1943 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, vernietigde een afgeworpen reservetank met kerosine van een geallieerde bommenwerper de Mariakapel voor in de kerk. Het altaar en het Mariabeeld waren stuk, de trap van de preekstoel, 20 bidstoelen van de zusters van het Maria-oord en de voorste kerkbanken waren verbrand. Pastoor Van Leeuwen liet na de oorlog uit dankbaarheid een nieuw raam ontwerpen met als titel: ‘Mystieke roos’ uit de litanie van Maria. Dit raam werd destijds in de Mariakapel geplaatst, en is nu nog te bewonderen in de doopkapel.

Zoals met alle kerkklokken, werden ook de drie klokken uit de Corneliuskerk in 1943 door de Duitse bezetter geroofd en omgesmolten voor de oorlogsindustrie. Alom het gezegde: ‘wie met gewijde klokken schiet, die wint de oorlog niet’. Na de oorlog werd er een klokkenfonds opgericht en werd er geld ingezameld voor drie nieuwe klokken, toegewijd aan: Martinus, Cornelius en Maria.

1970 
De kerk en liturgievernieuwing in de jaren 70-75 vroegen om aanpassingen van het priesterkoor en een nieuw altaar. Dit vond plaats onder het pastoraat van pastoor Ruiter.

1973
Sloop van het Maria-oord. Ter vervanging werden er al in 1968 bejaardenhuisjes gebouwd: de Lage Weide, onder pastoor C. van Teijlingen.

2002
100-jarig bestaan van de huidige kerk wordt gevierd.

2018
Op donderdag 3 mei gaat het rijksmonument, de Sint Corneliuskerk grotendeels in vlammen op. De brand heeft de kerk zwaar beschadigd. Het houten dak was afgebrand en het interieur afgevoerd i.v.m. brand-, rook- en waterschade.

2019
Het dak (geïsoleerd) van de kerk zit er weer op. De laatste dakkapel wordt op zijn plaats gehesen, er is vloerverwarming en het schilderij met de legende van Sint Cornelius is opnieuw geschilderd en wordt door de maker Tebbe Tebbens op 15 september onthuld. Ondertussen werden de zaterdagavondvieringen gehouden in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkelaan en de zondagsvieringen in Heeren van Limmen aan de overkant van de kerk.

2020
De kerk wordt op zondag 20 september, in de coronatijd tijdens het Corneliusfeest, ingezegend door bisschop Jan Hendriks. De kerk kan weer voor de weekendvieringen gebruikt worden. Wel wordt er doordeweeks nog steeds gewerkt. Zo moet er nog veel geschilderd worden, kerkbanken geplaatst, kruiswegstaties opgeknapt  en het orgel (uit Valkenburg) nog opgebouwd en gestemd worden.

2021 
1 december was de eerste officiële werkdag van Mike Nagtegaal, de opvolger van Johan Olling.

2022
Op 16 januari nam Johan Olling als pastor afscheid van de Corneliuskerk en tijdens het feestweekend van 24, 25 en 26 juni 2022 werd er door de Limmer gemeenschap groots stilgestaan bij de afronding van de herbouw van de Corneliuskerk.
Met vereende krachten en voortvarend inzicht heeft bestuur en vele vrijwilligers, met toestemming van het bisdom, de schouders eronder gezet en de kerk weer opgebouwd en geprobeerd klaar te stomen en aan te passen voor de jaren die voor ons liggen.

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl