2019-2020 In vrijheid kiezen

JAARTHEMA 2019-2020: ‘IN VRIJHEID KIEZEN’

Omdat in het komend jaar het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetting en dat het einde betekende van de Tweede Wereldoorlog, kwamen we op het jaarthema: ‘In vrijheid kiezen’. Een thema dat mooi past bij al die herdenkingen, landelijke bezinningsmomenten en documentaires die voorbij zullen komen. Een thema ook dat goed te verbinden is met ons christelijke geloof en Bijbelse wortels. De Schrift maakt ons duidelijk dat als het gaat om bevrijding wij keuzes moeten maken. God trekt bevrijdend met ons mensen mee op, maar wij moeten daarbij kiezen. In de geloofsverhalen over Abraham, Isaak, Jakob en daarna Mozes wordt verteld over de Eeuwige die met ons mensen mee optrekt. Een God die als een herder niet de richting bepaalt, maar een herder die naar je luistert, je beschermt en draagt als dat nodig is. Hoe vaak sluit ik mijn overwegingen – geïnspireerd vanuit de Schrift – niet af met het zinnetje: “God schrijft nog elke dag in en door ons mensen zijn bevrijdende geschiedenis. Ook door jou en mij, hier en nu. Aan ons de keuze vanuit die bevrijdende liefde invulling te geven.

GOD EN VRIJHEID HOREN BIJ ELKAAR ALS HOL EN BOL

God en vrijheid horen in de Schrift bij elkaar als hol en bol. Dat geldt niet alleen voor Gods bevrijdend handelen in de geloofsgeschiedenis van het volk Israël maar ook voor zijn scheppend bezig zijn in jou en mij. Wij mensen, als kroon van de schepping, gelden daarbij als vrije en verantwoordelijke schepselen. Onze vrijheid geldt in de Bijbel als een geschenk van God. Maar vrijheid verplicht. Wij zijn geroepen tot liefde en dienstbaarheid als antwoord op Gods liefde zoals Jezus dat voor ons een gezicht heeft gegeven. En ondanks dat wij misschien niet in oorlog leven, zijn er veel mensen die niet in echte vrijheid leven. Denk aan bevrijding van ziekte en pijn; van armoede, verslaving, depressies en schuld. Het is een vrijheid die kostbaar is en ook heel kwetsbaar. Een vrijheid die niet alleen gave is maar ook een opgave.

VRIJHEID, GELIJKHEID EN BROEDERSCHAP

De Franse Revolutie staat bekend om de drieslag: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Drie waarden die inhoud geven aan ons jaarthema. Want kiezen voor vrijheid kan alleen als er ook gelijkwaardigheid is. Als mens ben je een schepsel van God, geschapen naar het beeld van de Schepper. Vrijheid kan alleen als we beseffen dat er geen jood of heiden; geen slaaf of vrije mens; geen man of vrouw; geen homo of hetero is, maar allen één zijn in Christus. En als derde noemen we nog de broeder- en zusterschap. Het kiezen voor vrijheid en het besef van onderlinge gelijkheid uit zich in onderlinge verbondenheid en dienstbetoon, in hulp en gebed voor elkaar. Alle mensen zijn door God geschapen en als schepselen aan elkaars zorgen toevertrouwd. Het geloofsverhaal van Kain en Abel maakt ons duidelijk dat wij geroepen zijn elkaars hoeder te zijn. Vrijheid zonder gelijkheid en broeder- en zusterschap veroordeelt ontelbare mensen tot eenzaamheid. Aan ons de opdracht in onze individualistische samenleving daar – met Gods bevrijdende hulp – wat aan te doen. Laten we daar in vrijheid, gelijkheid en verbondenheid voor kiezen.

pastor Johan Olling

JAARTHEMA LIED

Rode draadlied 2019 2020: ”In vrijheid kiezen!”

(Melodie en tekst: Mia Ploegaert)

Refrein:

Wij leven in verbondenheid.
Doe je mee, je hoort erbij.
Jij bent als een deel van de keten.
De schakels op een rij
vormen allen tesaam een keten
Één schakel dat ben jij
Wij leven in verbondenheid.
Doe je mee, je hoort erbij.

Couplet 1:

In verbinding staan met God
Door te zingen, vieren, bidden.
Dit geeft ons kracht en saamhorigheid
Met U hier in ons midden.
Refrein:

Couplet 2:

In verbinding met elkaar
Door te zorgen en door delen.
Een bondgenootschap met elkaar.
Verbinding met zovelen.

Refrein:

Couplet 3:

De verbinding met de wereld
Door het steunen van diegenen
Die in de wereld bezig zijn
om aan mensen hulp te verlenen.

Refrein:

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl