Over ons

Een parochie

In de Rooms-Katholieke Kerk is een parochie (afgeleid van het Griekse paroikía, dat ‘buur’ betekent) een lokale gemeenschap van gelovigen, waarvan de herderlijke zorg meestal aan een pastoor is toevertrouwd. ( cf. canon 515.1 CIC).

Pastoraat

NABIJHEID
Als we de Geest willen koesteren in elk mens, dan zullen we de mens nabij moeten
zijn, misschien nog meer om naar hen te luisteren en hen te bevestigen, dan hen te vertellen hoe het moet. Met hen moeten we eigen en gemeenschappelijke ervaringen en meningen leren toetsten aan wat er leeft in de H. Schrift, in de Traditie en bij het Leergezag van de kerk. Met het geduld van een boer die zaait en maar moet afwachten tot het groeit, soms midden in de nacht zonder dat hij het ziet. Door niet te streven naar één grote parochie willen we de mensen nabij zijn. Dan kunnen we de schat, die in ieder mens verborgen ligt, het best aan het licht brengen. In de nabijheid
kennen we elkaar bij naam. In onze samenwerking kiezen wij dan ook uitdrukkelijk voor het ‘pastoraat van nabijheid’.

PASTOR ZIJN WE ALLEMAAL
Wanneer we over pastoraat spreken, dan hebben we het naast de professionele pastores ook over de vele uitstekende vrijwilligers die meehelpen om het pastoraat
op deze nabije wijze gestalte te geven. Binnen de Corneliusparochie kennen we de uitspraken ‘Pastor zijn we allemaal’ en ook ‘Het achtste sacrament: de gemeenschap’. Limmen kent dan ook een sterkte gemeenschapszin.

Naast de pastor wordt het ‘pastoraat van nabijheid’ vorm gegeven samen met de bezoekersgroep van de ‘Zonnebloem’ en het ‘overleg senioren’. Verder zijn er goede contacten de ‘Stichting Welzijn Ouderen Limmen’ (SWOL), Katholieke Bond van Ouderen (KBO), Katholieke Vrouwen Gilde (KVG) etc

HUISBEZOEK PASTOR
Vaak is er een aanleiding voor een huisbezoek of gaat het om een kennismaking. Stelt u het op prijs dat de pastor op de koffie komt om even bij te praten en beter kennis met u te maken, laat het dan weten. Er wordt dan meteen een afspraak gemaakt. Ook voor communie-rondbrengen op de eerste vrijdag van de maand, ziekenhuisbezoek of een vraag is een telefoontje naar 072-5051275 voldoende. Als de pastor er niet is, spreek dan uw naam in en telefoonnummer en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.

COMMUNIE-RONDBRENGEN
Kunt u niet meer naar de kerk en wilt u communie ontvangen, neem dan contact op met de pastor. Een vast moment van communie rond brengen is de eerste vrijdag van de maand.

De eerst-aanspreekbare pastor in de Corneliusparochie is pastor Mike Nagtegaal
pastor@corneliuskerk-limmen.nl
072-5051275

Het is binnen een geloofsgemeenschap dat parochianen en voorbijgangers elkaar in geloof en daadkracht nabij willen en kunnen zijn.

Dat vindt plaats d.m.v. LITURGIE (vieren), CATECHESE (leren), DIACONIE (dienen) en GEMEENSCHAPSOPBOUW.

De pastoor

De pastoor neemt in een parochie een centrale plaats in. Hij is voorzitter van het parochiebestuur. Aan hem is de eindverantwoordelijkheid van de pastorale zorg over de parochie toevertrouwd. Hij is tevens de leider van het pastoraal team. Hij beheert en bewaart de kerkelijke registers in de parochie. In de parochie ‘Bron van levend water’ zal hij zijn bestuurlijke voorzitterstaken, zoals gebruikelijk is, overdragen aan de vicevoorzitter van het parochiebestuur.

Canon 519 van de Codex ( het Kerkelijk wetboek) zegt over hem: ‘De pastoor is de eigen herder van de hem toevertrouwde parochie; hij oefent de pastorale zorg over de hem toevertrouwde gemeenschap uit, onder het gezag van de diocesane Bisschop, tot wiens deel aan het dienstwerk van Christus hij geroepen is, om voor die gemeenschap de verkondigingstaak, de heiligingstaak en de bestuurstaak uit te oefenen, ook met medewerking van andere priesters of diakens en met hulp van christengelovigen-leken, volgens het kerkelijk recht.’

Pastoraal team

Het pastoraal team werkt, met de pastoor-moderator als primus inter pares, in collegiaal verband samen. Het team heeft met elkaar een goede taakverdeling afgesproken. Elke pastor heeft specifieke aandachtsvelden in zijn takenpakket. Los daarvan is voor elke locatie een pastor aangewezen tot wie de leden van de lokale geloofsgemeenschap zich kunnen wenden voor de dagelijkse pastorale zaken.

Deken Franklin Brigitha

Pastor Mike Nagtegaal (Limmen)
072-505 12 75 / 06 39142565
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Pastor Nico Mantje (Egmond)

Pastoraal beleidsplan

Hier vind u de beleidsplannen van de Corneliusparochie.

Pastoraal Beleidsplan
Pastoraal Beleidsplan (actieve versie Corneliusparochie 30-07-2019)

Het parochiebestuur

Het kerkelijk wetboek omschrijft doel en taak van het parochiebestuur als volgt: ‘Het kerkbestuur -ook te noemen het parochiebestuur- bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het recht en van hetgeen de bisschop hierover bepaalt.

Het parochiebestuur heeft de volgende taken:

a. het bestuur en beheer over de roerende en onroerende zaken, die behoren tot het parochiaal vermogen;
b. het verwerven en ontvangen van geldelijke bijdragen van de parochianen, alsook van andere bijdragen en inkomsten ten behoeve van de parochie;
c. het vaststellen en doen van uitgaven ten behoeve van de parochie;
d. het verlenen van financiële medewerking aan taken, welke geacht kunnen worden te behoren tot het terrein van de parochiële zielzorg;
e. het nakomen van verplichtingen, welke op de parochie als deel van het dekenaat, van het bisdom en van de gehele Kerk rusten;
f. het toelaten van financiële activiteiten behoeve van de onder d en e genoemde taken;
g. het verrichten van andere rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten ten name van de parochie.

Het parochiebestuur heeft voorts tot taak -samen met een eventuele pastorale raad of parochievergadering- de pastoor, de andere priester(s), diaken(s) en pastoraal werkers te adviseren over pastoraal beleid. De pastoor heeft de plicht ervoor te zorgen, dat het kerkbestuur deze taak naar behoren kan uitoefenen.

Samenwerkingsverband tussen parochie ‘Bron van levend water’
en H. Corneliusparochie

– Met ingang van 1 januari 2015 zijn vijf Rooms-katholieke parochies uit Akersloot, de Egmonden en Heiloo gefuseerd tot één nieuwe parochie. Het betreft hier resp. de parochies van de H. Willibrordus in Heiloo, H. Jacobus Major in Akersloot, H. Adelbertus in Egmond-Binnen, H. Margaretha Maria Alacoque in Egmond a/d Hoef en O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Egmond aan Zee.
– Vanaf 2016 zijn de parochie Bron van Levend Water en de parochie H. Cornelius een samenwerkingsverband aangegaan. Beide parochies vallen onder één bestuur en bestrijken samen de ‘regio HALE’ (Heiloo, Akersloot, Limmen en Egmonden)
De H. Corneliusparochie heeft een parochieraad
– Vanaf september 2019 bestaat de parochie ‘Bron van levend water’ nog maar uit drie geloofsgemeenschappen. De H. Adelbertus in Egmond-Binnen en O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Egmond aan Zee zijn uit de eredienst onttrokken.
Alle drie geloofsgemeenschap hebben een eigen locatieraad die gezamenlijk zorg dragen voor de praktische gang van zaken binnen de lokale geloofsgemeenschap.

Tweemaal per jaar vindt er overleg plaats tussen het parochiebestuur en de parochieraad en drie locatieraden teneinde de begroting en jaarrekening te bespreken. Bovendien wordt steeds bezien of de vitaliteit van de onderscheiden locaties voldoende gewaarborgd blijft. Of er maatregelen noodzakelijk zijn om deze vitaliteit te bevorderen.

Zie ook: Huishoudelijk reglement Samenwerkingsverband Parochies

De organisatiestructuur van de H. Corneliusparochie

De organisatiestructuur geeft een beeld van een vrijwilligerskerk zoals de Corneliusparochie zich in de loop der jaren (1975-2000) heeft ontwikkeld.

Parochieraad

De parochieraad draagt de zorg voor de praktische gang van zaken binnen de H. Cornelius geloofsgemeenschap. De parochieraad is beleidsmatig betrokken bij de pastorale zorg van de parochie en belast met het concrete -dagelijkse- toezicht en onderhoud van kerkelijke gebouwen en het beheer van de lokale financiën. In overleg met de ‘eerst-aanspreekbare’ pastor en ‘Pastoraal Overleg’ geeft de parochieraad sturing aan de pastorale taken in de parochie.

De parochieraad stelt jaarlijks een begroting op voor de eigen parochie. Deze begroting wordt, na goedkeuring door het bestuur, opgenomen in de totale begroting van de samenwerkende parochies.

Pastoraal Overleg

De Corneliusparochie kent een beleidsplan. Vanuit de vier werkvelden zijn verschillende werkgroepen in de parochie ondergebracht: Liturgie, Diakonie, Katechese en Gemeenschapsopbouw.

Twee tot drie maal per jaar komen de vertegenwoordigers van de werkgroepen van een werkveld samen in een ‘vergadering’. Via de afgevaardigden is er contact van de werkgroepen via hun ‘vergadering’ naar de parochieraad en het parochiebestuur, en omgekeerd.

Sub Menu
Liturgie (vieren) Onze geloofsgemeenschap is een vierende gemeenschap met veel koren, zang…
Diaconie
Diaconie (dienen) "Als de kerk niet dient, dient zij tot niets ...…

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl