Werkgroep Caritas

Meer dan 1000 inwoners van de gemeente Castricum leven in armoede, stond geschreven in het Nieuwsblad van Castricum van 11 september 2019. Onvoorstelbaar toch in deze tijd? In hetzelfde weekblad stond een week eerder een artikel over eenzaamheid. Een onderwerp, waar zowel plaatselijk als landelijk heel terecht veel aandacht aan wordt besteed. Wist u dat 8% van de mensen in onze gemeente zich “sterk” eenzaam voelt en 37% zich “wel eens” eenzaam voelt?

Twee thema’s, die de werkgroep Caritas na aan het hart liggen en waaraan zij ook iets probeert te doen met acties voor de voedselbank, de kerstpakkettenactie en – samen met de Protestante kerk en de Zonnebloem – met de week van de eenzaamheid van 1 – 8 oktober 2019. Weet u nog de actie met de appeltaart?

Caritas overigens betekent liefdadigheid, het plegen van een daad van liefde en barmhartigheid. Onder diaconie verstaan we alle manieren waarop mensen zich solidair betonen met mensen in nood of werken aan het oplossen van maatschappelijke noden.

Caritas houdt niet op bij de dorpsgrens!

Naast bovengenoemde activiteiten als de bekende kerstpakkettenactie en de voedselbank deelt de werkgroep Caritas in de kosten voor het wekelijkse bloemetje en geeft zij financiële steun aan diverse organisaties binnen en buiten Limmen. Caritas houdt tenslotte niet op bij de dorpsgrens!

De activiteiten van de werkgroep Caritas Corneliusparochie zijn o.a.:

– Inwoners van Limmen, die een moeilijke tijd doormaken, zeker op financieel.
gebied, krijgen in december een financiële bijdrage en een Kerstpakketje om de Kerstdagen wat prettiger door te komen.
– Inwoners van Limmen de weg helpen vinden naar hulpverlenende instanties.
– Inwoners van Limmen een luisterend oor bieden.
– Samen met de kerk het stimuleren van het meenemen van houdbare etenswaren naar de weekendviering voor de voedselbank en het geven van een wekelijks bloemetje als steun aan één van onze dorpsgenoten.
– Samen met alle kerken van Castricum, Akersloot en Limmen maken we deel uit van het Noodfonds. Dat fonds helpt mensen die in tijdelijke financiële nood zitten met een lening of schenking.
– De werkgroep Caritas geeft financiële steun aan De Zonnebloem afd. Limmen.
– De werkgroep geeft financiële steun aan de stichting Exodus, die met professionals n vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.
– De werkgroep Caritas geeft financiële steun aan het ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar). Dit is een vereniging waarin kerken en belangenorganisaties samenwerken om de materiële positie van mensen te verbeteren.
Voor wie materiële hulp nodig heeft, kan het ISBA wellicht iets betekenen.
Het ISBA houdt spreekuur op de woensdagmorgen tijdens de openingstijden van inloopcentrum De Zwaan (10.30-12.30 uur).
– De werkgroep Caritas Limmen ondersteunt al vele jaren het inloophuis “de Kloof”, een dagopvang voor mensen zonder vaste woning. Dit huis ligt midden in de warme buurt van Amsterdam, op de Kloveniersburgwal 100.
De dak- en thuisloze bezoekers kunnen daar terecht van 08.30 tot 16.00 voor een kop koffie, broodje of een kleine warme maaltijd. Ook kunnen ze daar douchen, hun kleding laten wassen of “nieuwe kleding” uitzoeken.

U kent het thema van de Corneliusparochie dit jaar? Dat luidt “In vrijheid kiezen”.

U kunt zich vast wel voorstellen dat de vele mensen, alleenstaande ouders, alleenstaanden, jongeren én ouderen, die het niet zo breed hebben, niet gekozen hebben voor de situatie, waarin zij zich nu bevinden. Voelt u zich verbonden met de mensen die het sociaal en/ of financieel een stuk minder goed dan u hebben, wees dan solidair met hen en steun onze werkgroep Caritas

U kunt ons bereiken op het e-mailadres: caritas@corneliuskerk-limmen.nl
of telefoonnummer: 072-5051275

Met uw bijdrage wil de werkgroep Caritas Limmen ook het komende jaar de schouders eronder zetten. Uw financiële bijdrage kan dat mogelijk maken.
Het bankrekeningnr. is NL32 RBRB 0900 8330 25 t.n.v. RK H CORNELIUS INZ PCI.

Samenverwerkingsverband Caritas parochie ‘Bron van Levend Water’ en Corneliusparochie

In navolging van fusering der parochies en op voorspraak van het bisdom, besloten ook de werkgroepen Caritas in de HALE-regio (Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmonden) om per 01/01/2017 in een Samenwerkingsverband op te gaan. De autonomie van de werkgroepen werd daarbij gewaarborgd. Zelfstandige activiteiten moeten doorgaan zoals gebruikelijk. Niet alleen van belang in relatie tot hulpvragers maar ook tot burgergemeentes, sponsors en donateurs.

– Het Algemeen Bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen (meer indien nodig) en legt verantwoording af aan het Bisdom, conform het ARB voor een PCI, vastgesteld in 1991.
– Het Dagelijks Bestuur (voorzitter/secretaris/penningmeester) komt bijeen in geval van andersoortig overleg.
– Conform vaste afspraken vindt overleg plaats met het Parochie Bestuur en de lokale Caritas-besturen.

Doelstelling

Het stimuleren, versterken, waarborgen en ondersteunen van Caritas in de HALE-regio met inachtneming van de statuten zoals vastgelegd in het Algemeen Reglement voor het bestuur van een Parochiële Caritas Instelling in de Nederlandse R.K. Kerkprovincie. Het daarbij in stand houden van een gezonde en verantwoorde (financiële) structuur zonder de autonomie van de lokale Caritas aan te tasten.

Een belangrijk aspect daarbij is de lokale Caritas werkgroepen kennis te laten nemen van elkaars werkzaamheden en daarbij mogelijkheden te creëren tot samenwerking. Elke geloofsgemeenschap heeft zijn eigen achterban met specifieke sociale kenmerken en structuren die soms ook versterking behoeft.

Het bestuur streeft er naar de Caritas betekenisvol te willen laten zijn voor alle (ook niet) parochianen in de HALE-regio, ongeacht geloof/kleur/ras/afkomst.

AgendaBEKIJK MEER DATA

© 2019 H. Corneliuskerk Limmen. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl